počítadlo.abz.cz
   Naše stromy
    čo, kedy, ako, prečo rezať a rúbať
   Rizikové pílenie    Orezy a ošetrenie    Plošný výrub,
   preprava dreva
   Upratovanie pozemku New!    Zaistenie bezpečnosti    Odborné posúdenie    Povolenie na pílenie    Likvidácia odpadu    Odstránenie
   frézovanie pňov
   Výsadba    Poradenstvo    Havarijná služba    Kosenie trávy, mulčovanie    Ostatné práce
Rychlý kontakt:
Josef Máčala
info@vyrub-stromov.sk
+421 944 155 185Orez stromu na cintoríne
(obvodová redukcia)
Pred:


Po:

Orezy a ošetrenie stromov

Výchovný rez
Tento rez robíme bežne u mladých exemplárov v prvých rokoch po výsadbe na trvalé stanovisko, menej často potom po reze zmladzovacom. Výchovný rez sa vykonáva spravidla do 10 - 15 (20) rokov po výsadbe, pričom plynule prechádza do niektorého z technologických typov udržiavacieho rezu. Výchovný rez je nutné v prvých rokoch po výsadbe vykonávať pomerne často, najlepšie raz za 2 - 3 roky.

Zdravotný rez
Jedná sa o bežný a v súčasnej dobe aj hojne využívaný typ udržiavacieho rezu. Tento rez je rezom komplexným a je cielene zameraný na podporu zdravotného stavu a vitality stromu. Cieľom tohto rezu je najmä zabezpečenie dlhodobo vysokej funkčnosti stromu pričom udržiavame pokiaľ možno čo najlepší zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť. Je opakovaný v niekoľkoročných intervaloch, najmenej aspoň raz za 8-10 rokov.

Bezpečnostný rez
Ide v podstate o minimálnu variantu zdravotného rezu, účelovo zameranú len na splnenie požiadaviek aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti stromu. Cieľom rezu je odstrániť alebo redukovať v korune iba tie konáre, ktoré by svojim pádom na zem mohli svojmu okoliu spôsobiť väčšiu či menšiu škodu na majetku osôb, či ujmu na ich zdraví a živote. Je to rez relatívne lacný a má svoje miesto všade tam, kde nie je príliš efektívne investovať do nákladného zdravotného rezu.

Redukčné rezy
Redukčné rezy sú de facto všetky typy rezov, ktoré vo väčšej či menšej miere spôsobujú celkovú alebo čiastočnú redukciu (zmenšenie či priestorové obmedzenia) koruny stromu. Tieto prípady sa týkajú väčšinou stromov ponechaných dlhšiu dobu bez akejkoľvek starostlivosti, stromov rastúcich v blízkosti domov, dopravných značiek, semaforov alebo iných prekážok. Ďalej stromov rastúcich pod alebo v tesnej blízkosti elektrických nadzemných vedení. Obvodovou redukciou je možné docieliť významné zvýšenie stability ošetrovaného stromu, prípadne napravenie jedincov ovplyvnených nevhodnými redukciami koruny v minulosti.

Zosadzovací rez
Značne deštruktívny typ redukčného rezu, ktorý vykonávame v prípade akútneho nebezpečenstva statického zlyhania stromu a to vtedy, ak nie je možné strom z rôznych dôvodov odstrániť. Týmto rezom iba predchádzame nebezpečenstvu. Tento rez úplne deformuje prirodzenú architektúru stromu, výrazne znižuje jeho vitalitu a perspektívu dlhodobej existencie a umožňuje patogénom vstup do nijako nechránených a rozsiahlych poranení!

Tvarovacie rezy
Cieľom je vytvorenie neprirodzeného tvaru stromu a veľmi často aj obmedzenia ich prirodzenej veľkosti. Tieto rezy je nutné v pravidelných intervaloch opakovať, najlepšie každoročne pred jarou. Tvarovanie stromov je nutné začať ihneď po ich výsadbe na trvalé stanovisko a vykonávať ich po celú dobu ich života. Ak tvarovanie nie je po určitej dobe možné ďalej realizovať, je nutné strom nenechať prerásť do mohutného jedinca so sekundárnou korunou tvorenou mladými výhonkami, ktorých stabilita je veľmi nízka a možnosť ich vylomenia a pádu na zem vysoká.