Odborné posúdenie drevín

Ponúkame odborné a znalecké posúdenie stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov s návrhom starostlivosti na 10 rokov. Taktiež ponúkame technologicky a ekonomicky najvýhodnejšie riešenia nápravy zistených defektov.

Bezpečnosť v okolí stromov považujeme za prioritu a nadraďujeme ju všetkým ich ostatným funkciám, obzvlášť v okolí exponovaných komunikáciách či stavebných objektov.

V rámci znaleckých odborov ochrany prírody, lesného hospodárstva a živnostenských oprávnení vykonávame:

 • inventarizáciu drevín, zelených plôch, technických prvkov, hodnotenie ich stavu a stanovenie ich ceny

 • znalecké posúdenie stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov a návrhy opatrení na jeho zlepšenie

 • znalecké posudky vplyvu drevín na stavby a naopak, zistenie poškodenia stromov a jeho ocenenie vrátane ekologických škôd

 • projekty zakladania zelene, zalesňovanie a starostlivosť o ostatné lesné pôdy

 • revitalizácie parkov, stromoradí, záhradnoarchitektonické projekty

 • projekty rekultivácie tzv. divokých skládok a odstránenie škôd na pozemkoch

 • plány a biologické hodnotenie pre všetky územia vrátane VKP a ÚSES

 • vypracovanie položkového rozpočtu prác a kalkuláciu požadovanej sumy z dotačného titulu

 • ďalej oceňujeme pozemky, porasty a škody na nich, vykonávame komplexnú znaleckú a projekčnú činnosť v odboroch ochrany prírody, lesného hospodárstva a poľovníctva, kde disponujeme oprávneniami vo všetkých odvetviach a špecializáciách

   

 

Problematika starostlivosti o dreviny zaznamenala taký rozvoj, že pokiaľ nie je znalecký posudok vypracovaný na úrovni súčasných vedomostí s nevyhnutnými náležitosťami podľa § 47 až § 49 zákona č.543/2002 Z.z., je v podstate bezcenný aj ako príloha žiadosti o dotáciu. Práve preto venujeme značné úsilie celoživotému vzdelávaniu a posudky vytvárame modernou metódou, doplnenou o špeciálne vyšetrenie s minimalizáciou deštruktívnych metód.V prípade hraničných defektov prevádzkovej bezpečnosti solitérne rastúcich stromov sa opierame o matematický model metódy WLA, ktorý je možné pomocou počítačového spracovania zistených parametrov vypočítať najlacnejším a najdostupnejším spôsobom. Snažíme sa vyhovieť požiadavkam zákazníka, preto posudok uvádzame v čo najzrozumiteľnejšej forme z hľadiska orientácie v odborných termínoch a právnych predpisoch, ktoré s problematikou súvisia. Na prianie klienta vytvoríme inventarizáciu a hodnotenie stromov v jednoduchej digitálnej podobe,pre možnosť ľahkej editácie budúcich zmien.